موغام شوشتر

دستگاه «شوشتر – Shushtar» یکی ازهفت دستگاه اساسی موسیقی آذربایجان محسوب می شود همچنین موغام ضربی « اوشاری » و « حیدری » براساس این موغام ساخته شده اند .بسیاری از ترانه ها و رقص ها ، رنگ ها و …

تاریخ : شنبه, 25 مارس 2017