بیات قاجار موغامی ( موغام بیات قاجار )

موغام بیات قاجار خیلی شبیه به موغام راست میباشد. موغام بیات قاجاردر عین حال که خودش به عنوان دستگاه مجزا شناحته شده خیلی شبیه هم به موغام راست می باشد. و اینو هم باید اضافه کنیم که موغلم بیات قاجار …

تاریخ : شنبه, 25 مارس 2017